Tikslai

Tikslai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas savarankiškas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo, studijų, mokslo ir žemės ūkio produkcijos gamybos bei ekologinės žemdirbystės srityse, vykdantis šiuose įstatuose nurodytų rūšių veiklą ir viešai teikiantis šių sričių paslaugas. Įstaigos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant šiuose įstatuose numatytą visuomenei naudingą veiklą, organizuojant studentų ir kitų asmenų praktinį mokymą bei mokslinius tyrimus.

 

 ĮSTAIGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

1. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:
1.1. Teikti paslaugas mokslo ir studijų srityse studentams (pagal studijų programas), mokslininkams, specialistams, ūkininkams ir kitiems asmenims;
1.2. Vykdyti praktinį studentų mokymą ir atlikti mokslinius tyrimus;
1.3. Skleisti mokslo žinias, propaguoti gyvulių veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos mokslą;
1.4. Konsultuoti specialistus ir ūkininkus, kitus asmenis, organizuoti veislinių gyvulių aukcionus, parodas, parodomuosius bandymus, edukacinius renginius;
1.5. Sudaryti sąlygas rengti veterinarijos, gyvulininkystės ir maisto saugos specialistus, aukštos kvalifikacijos mokslininkus, kelti jų kvalifikaciją;
1.6. Ugdyti žinių visuomenę, skatinti žinių plėtrą, mokslo, studijų ir praktikos vienovę;
1.7. Organizuoti specialistų tęstinį mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą.

 

PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR KODAI:

1. Vienmečių augalų auginimas (01.1);
2. Daugiamečių augalų auginimas (01.2);
3. Augalų dauginimas (01.3);
4. Gyvulininkystė (01.4)
5. Mišrusis žemės ūkis (01.5);
6. Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6);
7. Gėlųjų vandenų akvakultūra (03.22);
8. Mėsos perdirbimas bei konservavimas ir mėsos produktų gamyba (10.1);
9. Pieno produktų gamyba (10.5);
10. Grūdų malimo produktų gamyba (10.61);
11. Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba (10.9);
12. Veterinarinių vaistų gamyba (21.20.20)
13. Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba (46.2);
14. Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba (46.32);
15. Pieno produktų, kiaušinių bei valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba (46.33);
16. Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.22);
17. Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19);
18. Veterinarinė veikla (75.00);
19. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
20. Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
21. Kitas mokymas (85.5);
22. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6);